Em thích 101 HAIR CARE ghê nơi, từ Boss đến nhân viên dễ thương, điều trị rất hiệu quả. Em tiện đường làm chi nhánh trên 384/5B Cộng Hòa á.