Chứng hói đầu ở nam giới

NGUYÊN NHÂN SÂU XA DẪN ĐẾN HÓI ĐẦU 65% do di truyền từ bố hoặc mẹ, chứng rụng tóc sẽ theo gen di truyền trỗi […]

Bạn đã rụng tóc bao lâu?

CÁC DẤU HIỆU CỦA HỘI CHỨNG RỤNG TÓC BỆNH LÝ Theo các chuyên gia da liễu, mỗi ngày tóc phải rụng trên 100 sợi mới […]